Obowiązkowe wykłady monograficzne w języku angielskim

 

Rada Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 26 maja br. wprowadziła dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia oraz studentów 2 ostatnich lat studiów stacjonarnych jednolitych wymóg udziału w przynajmniej jednym wykładzie monograficznym prowadzonym w języku angielskim. Studenci mają możliwość wyboru spośród ok. 20 wykładów prowadzonych w języku angielskim na Wydziale BiOŚ, a od semestru letniego przyszłego roku akademickiego najprawdopodobniej również spośród kolejnych 20 wykładów w języku angielskim w ramach obecnie tworzonej oferty międzyuczelnianej. Uchwała Rady Wydziału wchodzi w życie od roku akad. 2009/2010.