Logo-konferencji

ZASADY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem IV Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Nauk o Życiu – BioOpen (zwanej dalej Konferencją) jest Komitet Organizacyjny (zwany dalej Organizatorem).
  2. Konferencja odbędzie się w dniach 30-31.05.2019 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.
 2. Zasady uczestnictwa w konferencji i rejestracja
  1. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani do przestrzegania zasad uczestnictwa w Konferencji
  2. Uczestnikami Konferencji mogą być doktoranci i studenci kierunków biologicznych, przyrodniczych, medycznych, chemicznych i innych pokrewnych, którzy w odpowiednim terminie prześlą abstrakt za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.
  3. Rejestracja na Konferencję rozpoczyna się 11.02.2019 r. i kończy się 31.03.2019 r. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia rejestracji.
  4. Prace w postaci referatów albo posterów będzie można przedstawiać w następujących sesjach tematycznych (przy rejestracji należy zaznaczyć, do której sesji Uczestnik zgłasza pracę). Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia, za zgodą uczestnika, zgłoszonej pracy do innej sesji tematycznej:
   1. Biologia molekularna i biotechnologia
   2. Ekologia i ochrona środowiska
   3. Fizjologia i biotechnologia roślin
   4. Mikrobiologia i immunologia
  5. Zgłaszając się do udziału w Konferencji Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora jedynie na potrzeby Konferencji i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami).
 3. Zasady wysyłania abstraktów
  1. Abstrakt należy wysłać mailem na adres: abstrakty.bioopen@gmail.com do 31.03.2019 r. W tytule maila należy wpisać imię_nazwisko_poster lub imię_nazwisko_referat.
  2. Abstrakty muszą być zgodne z udostępnioną przez Organizatorów formatką.
  3. Prace muszą być napisane w języku polskim.
  4. Każdy z Uczestników może zgłosić tylko jeden abstrakt pracy o charakterze doświadczalnym za pośrednictwem formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Konferencji.
  5. Wszystkie abstrakty zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Organizatora i zatwierdzone do 08.04.2019 r. Organizator poinformuje każdego Uczestnika o zatwierdzeniu lub odrzuceniu abstraktu.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia pracy w przypadku, gdy zostanie stwierdzone odstępstwo od Regulaminu, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany nie później niż do 08.04.2019 r.
  7. Wszystkie abstrakty zostaną opublikowane w książce abstraktów w wersji drukowanej albo elektronicznej.
  8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nie ujęcia abstraktu w drukowanej wersji książki abstraktów, jeżeli zostanie wysłany po terminie lub będzie niezgodny z obowiązującą formatką. W takich wypadkach abstrakt zostanie umieszczony jedynie w wersji elektronicznej książki.
 4. Opłaty
  1. Opłata za udział w Konferencji wynosi 120 zł i zawiera:
   1. materiały konferencyjne,
   2. certyfikat uczestnictwa,
   3. udział w przerwach kawowych,
   4. udział w spotkaniach integracyjnych
  2. Opłata nie zawiera kosztów dojazdu na miejsce Konferencji, powrotu oraz noclegów.
  3. Podczas rejestracji Uczestnik deklaruje zakup obiadu na poszczególny dzień Konferencji (dostępne 2 obiady - po jednym w każdym dniu Konferencji). Cena jednego obiadu wynosi 15 zł.
  4. Opłatę uwzględniającą opłatę wpisową i koszt zadeklarowanych obiadów (120 zł, 135 zł lub 150 zł) należy uiścić do 16.04.2019 r., jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu informacji, że przesłane przez Uczestnika materiały zostały zaakceptowane przez Organizatora.
  5. Opłaty należy dokonać na konto 45 1240 3028 1111 0010 8798 9936 w tytule przelewu wpisując koniecznie Imię_Nazwisko_NazwaUczelni_BioOpen2019
 5. Postanowienia końcowe
  1. Szczegółowy plan Konferencji zostanie przedstawiony do 16.05.2019 r.
  2. Wszystkie sprawy nieokreślone przez niniejszy regulamin rozstrzygane są przez Organizatora.
  3. Sugerowany rozmiar plakatu B1, pionowy