Logo-konferencji

Zaproszeni goście

Prof. dr hab. Jan Barciszewski

Zakład Biologii RNA
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

Między laboratorium a kliniką

Prof. dr hab. Jan Barciszewski

Zakład Biologii RNA
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

Między laboratorium a kliniką

Zainteresowania naukowe Profesora Jana Barciszewskiego koncentrują się na biochemii kwasów nukleinowych, markerach molekularnych nowotworów, leczeniu guzów mózgu oraz na biochemii urody.

Dorobek naukowy Profesora Jana Barciszewskiego obejmuje ponad 300 publikacji naukowych oraz liczne wykłady prezentowane na zaproszenie instytucji naukowych w Polsce i za granicą. Był członkiem Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN, organizatorem licznych konferencji naukowych, a aktualnie jest członkiem Rady Naukowej Centrum NanoBioMedycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz przewodniczącym Sekcji Kwasów Nukleinowych Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

Profesor Barciszewski jest również popularyzatorem nauki potrafiącym hipnotyzować audytorium stylem prowadzenia wykładów.

Dr hab. Markus Düchler

Zakład Chemii Bioorganicznej
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź

Exosomes in cancer diagnosis and therapy

Dr hab. Markus Düchler

Zakład Chemii Bioorganicznej
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź

Exosomes in cancer diagnosis and therapy

Dr hab. Markus Düchler jest austriackim biochemikiem. Stopień naukowy doktora uzyskał na Uniwersytecie Wiedeńskim. W 2008 r. zakończył przewód habilitacyjny przedstawiając pracę pt. Bortezomib-induced apoptosis in B chronic lymphocytic leukemia cells in the context of deregulated signaling pathways. Od 2013 r. pracuje w Zakładzie Chemii Bioorganicznej w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, gdzie prowadzi badania nad nowotworami indukowanymi immunosupresją ze szczególnym naciskiem na immunosupresyjne sieci regulacyjne oraz rolę hipoksji i mikroRNA z egzosomów pochodzenia nowotworowego w rozwoju immunosupresji.

Dr hab. Jarosław Grobelny

Katedra Technologii i Chemii Materiałów
Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Nanomateriały - wytwarzanie, charakteryzowanie, zastosowanie

Dr hab. Jarosław Grobelny

Katedra Technologii i Chemii Materiałów
Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki, Łódź

Nanomateriały - wytwarzanie, charakteryzowanie, zastosowanie

Dr hab. Jarosław Grobelny jest specjalistą w dziedzinie wytwarzania, modyfikowania, charakteryzowania oraz funkcjonalizowania nanocząstek metali szlachetnych, w szczególności nanocząstek złota, srebra, miedzi oraz platyny.

Założył Nanoparticles Innovations – spółkę spin-off działającą w Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego zajmującą się badaniami naukowymi oraz wdrożeniami nowoczesnych rozwiązań wykorzystujących nanomateriały. Współpraca naukowa dr. hab. Jarosława Grobelnego owocuje pracami dotyczącymi właściwości przeciwwirusowych nanocząstek czy zmniejszeniem ich toksyczności.

Dr hab. Jarosław Grobelny jest kierownikiem Międzywydziałowego Centrum Nanotechnologii UŁ oraz Katedry Technologii i Chemii Materiałów na Wydziale Chemii UŁ, w której ostatnio powstało nowoczesne Laboratorium Mikroskopii do Badań Fizykochemicznych Ciał Stałych.

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek

Pracownia Neurobiologii Molekularnej
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

O umyśle - molekularnie

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek

Pracownia Neurobiologii Molekularnej
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

O umyśle - molekularnie

Profesor Leszek Kaczmarek specjalizuje się w neurobiologii molekularnej uczenia się i pamięci, komórkowych i molekularnych podłożach zmian plastycznych i neurozwyrodnieniowych w mózgu.

Główne osiągnięcia badawcze Profesora Leszka Kaczmarka to pokazanie indukcji ekspresji genów w mózgu ssaków w trakcie uczenia się, wykazanie roli cykliny D2 w powstawaniu nowych neuronów w mózgu dorosłych myszy czy wykazanie udziału metaloproteazy macierzy zewnątrzkomórkowej, MMP-9, w plastyczności synaptycznej, uczeniu się i pamięci oraz chorobach neuropsychiatrycznych.

Profesor Leszek Kaczmarek jest członkiem rzeczywistym PAN, European Molecular Biology Organization (EMBO) oraz Academia Europaea, a także wiceprezydentem European Molecular Biology Conference (EMBC).

Prof. dr hab. Artur Jarmołowski

Zakład Ekspresji Genów, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Kotranskrypcyjna regulacja splicingu alternatywnego u roślin

Prof. dr hab. Artur Jarmołowski

Zakład Ekspresji Genów, Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Kotranskrypcyjna regulacja splicingu alternatywnego u roślin

Zakres zainteresowań badawczych Profesora Jarmołowskiego obejmuje strukturę, funkcję i metabolizm RNA, w szczególności splicing pre-mRNA, splicing alternatywny oraz regulację i biogenezę mikroRNA u roślin. Temu ostatniemu procesowi Profesor Jarmołowskiego przyjrzał się dokładniej badając wpływ intronów w genach kodujących mikroRNA na proces powstawania mikroRNA oraz na odpowiedź roślin na stres. Wśród dokonań naukowych Profesora Jarmołowskiego należy wymienić uzyskanie linii ziemniaka znoszącej suszę lepiej niż inne odmiany poprzez zastosowanie interferencji RNA.

Profesor Jarmołowski jest laureatem programu Mistrz 2014 organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz konkursu Maestro 5 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Dr hab. inż. Anna Sip

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań

Od mikrobioty serów regionalnych do biopreparatów o wysokim potencjale komercjalizacyjnym

Dr hab. inż. Anna Sip

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań

Od mikrobioty serów regionalnych do biopreparatów o wysokim potencjale komercjalizacyjnym

Zainteresowania naukowe doktor habilitowanej inżynier Anny Sip dotyczą mikrobioty żywności, zwłaszcza bakterii fermentacji mlekowej (LAB). Koncentrują się na poszukiwaniu LAB zdolnych do antagonistycznego oddziaływania na drobnoustroje chorobotwórcze człowieka i zwierząt hodowlanych. Doktor habilitowana inżynier Anna Sip prowadzi badania nad opracowywaniem biopreparatów niszczących drobnoustroje chorobotwórcze, tworzeniem opakowań aktywnych i środków dezynfekcyjnych. Efektem jej dotychczasowej działalności naukowo-badawczej jest wdrożenie do przemysłu nowych preparatów probiotycznych, kultur starterowych i ochronnych.

Prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski

Zakład Biochemii Genetycznej
Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

EMO, alternatywą dla GMO

Prof. dr hab. Jan Szopa-Skórkowski

Zakład Biochemii Genetycznej
Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław

EMO, alternatywą dla GMO

Profesor Jan Szopa-Skórkowski jest wynalazcą opatrunku lnianego opartego na włóknach z lnu syntetyzujących polihydroksymaślan, wykorzystywanego do leczenia ran przewlekłych.

Prowadzi badania nad poszukiwaniem nowych zastosowań włókien lnianych oraz produktów ubocznych powstających przy produkcji tkanin jak również ulepszaniem cech roślin użytkowych, w szczególności lnu i ziemniaka.

Laureat Nagrody Premiera RP oraz Nagrody Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Autor patentów oraz prekursor komercjalizacji osiągnięć naukowych wykorzystujących właściwości naturalnego lnu.