Logo-konferencji

Zaproszeni goście

Dr hab. Wojciech Kamysz, prof. nadzw. GUMed

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr hab. Wojciech Kamysz, prof. nadzw. GUMed

Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
Gdański Uniwersytet Medyczny

Wykład otwarcia

Wojciech Kamysz, profesor nadzwyczajny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista w zakresie chemii leków, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy peptydów o właściwościach biologicznych. Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej na Wydziale Farmaceutycznym GUMed. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na projektowaniu i otrzymywaniu aktywnych biologicznie peptydów. Głównie związków o działaniu przeciwdrobnoustrojowym. Ponadto zajmuje się opracowywaniem nowych procedur syntezy i rozdziału, a także badaniami konformacyjnymi czy też projektowaniem syntez w skali laboratoryjnej i półprzemysłowej. Jest autorem przeszło 180 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz ponad 150 doniesień konferencyjnych. Laureat licznych nagród, w tym Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Nagrody Fundacji Polpharmy, Stypendium Polityki, Indywidualnych i Zespołowych Nagród Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego czy też Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Wiceprzewodniczący Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Dr hab. Magdalena Król, prof. SGGW

Katedra Nauk Fizjologicznych
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Dr hab. Magdalena Król, prof. SGGW

Katedra Nauk Fizjologicznych
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

sesja „Biologia molekularna i biotechnologia”

Pani dr hab. Magdalena Król, prof. nadzw. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.Zajmuje się onkologią eksperymentalną, ale szczególnie zafascynowana jest wpływem układu immunologicznego na powstawanie przerzutów nowotworowych. Prowadzi swój własny zespół badawczy, z którym realizuje granty, dotyczące głównie immunoonkologii. W 2016 roku otrzymała prestiżowy Starting Grant z European Research Council (ERC). Odbyła liczne staże naukowe w Holandii, Belgii, Szwecji i USA. Jest laureatką licznych nagród, m.in. Stypendium START FNP (2011 i 2012), Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców (2012), Young Investigator Scholarship in Veterinary Medicine ufundowanej przez Pfizer Animal Health (2012), Nagród Naukowych POLITYKI (2013), stypendium habilitacyjnego L`Oreal i Unesco "Dla kobiet nauki" (2013), a w 2014 została laureatką plebiscytu "Polacy z werwą" w kategorii nauka. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, m.in. American Association of Cancer Research, European Association of Cancer Research, Polskiego Towarzystwa Cytometrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Jest członkiem komitetu sterującego akcji COST (Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych), a także delegatem polski do paneli ewaluacyjnych COST, redaktorem czasopism naukowych, takich jak: American Journal of Cancer Biology, American Journal of Animal and Veterinary Sciencesi Journal of Comparative Clinical Pathology Research.

Prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności
Wydział Nauki o Żywności
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności
Wydział Nauki o Żywności
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

sesja „Mikrobiologia w medycynie i przemyśle”

Pani prof. dr hab. Łucja Łaniewska-Trokenheim jest pracownikiem Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na którym pełni rolę kierownika Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności. Szeroki wachlarz zainteresowań naukowych Pani Profesor ma odzwierciedlenie w prowadzonych badaniach naukowych, które dotyczą między innymi m.in: metabolizmu, fizjologii oraz właściwości przeciwdrobnoustrojowych bakterii fermentacji mlekowej, bakterii fermentacji propionowej; jakości mikrobiologicznej żywności z uwzględnieniem drobnoustrojów chorobotwórczych. Pani Profesor jest autorką ponad 300 prac naukowych w tym 62 oryginalnych publikowanych na łamach czasopism krajowych, jak i tych o zasięgu międzynarodowym. Jest współautorką 3 podręczników. Pełni również rolę przewodniczącej Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, jest czynnym członkiem Europejskiej Federacji Towarzystwa Mikrobiologów „Federation of European Microbiological Societies" FEMS, oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, w przeszłości była również członkiem Komitetu Mikrobiologii PAN w kadencji 2011-2015.

Prof. dr hab. Monika Kozłowska

Katedra Fizjologii Roślin
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Monika Kozłowska

Katedra Fizjologii Roślin
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

sesja „Fizjologia i biotechnologia roślin”

Pani prof. dr hab. Monika Kozłowska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osobowości w dziedzinie fizjologii i biochemii roślin. Tytuł profesora uzyskała w 2004 roku, a od 2010 – pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 2008-2016 pełniła funkcję prorektora ds. studiów na swoim Uniwersytecie. Wcześniej kierowała Katedrą Fizjologii Roślin (2000-2009), pełniła funkcję prodziekana Wydziału Ogrodniczego (1996-2002) i koordynatora uczelnianego programu Socrates-Erasmus (1998-2005). Ponadto, była ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej, uczestniczyła w ocenie licznych projektów badawczych (KBN, MNiSW) oraz w pracach wielu towarzystw naukowych (krajowych – PTFit, PTBot, PTBER, PTPN i międzynarodowych – EFPP, ISPP, FESPB). Od 2003 roku jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Dendrologii PAN. Pani Profesor odbywała staże naukowe oraz wizytacje dydaktyczno-naukowe w kilkunastu uczelniach europejskich, m.in. we Włoszech, Holandii i Francji. Zainteresowania naukowe Pani prof. Kozłowskiej koncentrują się na fizjologii odporności roślin użytkowych – zielnych i drzewiastych, na niekorzystne czynniki środowiska, tj. patogeny grzybowe, substancje allelochemiczne, promieniowanie UV-B, zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi, i inne. Zespół naukowy pod kierunkiem Pani Profesor bada m.in. udział metabolitów wtórnych i substancji sygnałowych w mechanizmach obronnych roślin, modyfikacje ścian komórkowych w odporności i zaburzenia metabolizmu pierwotnego w warunkach stresowych. Pani prof. Kozłowska jest autorką 16 podręczników i skryptów naukowych, które stanowią doskonałe kompendium wiedzy z zakresu fizjologii roślin, od teorii do nauk stosowanych.

Prof. dr hab. Jan Kozłowski

Instytut Nauk o Środowisku
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Jagielloński

Prof. dr hab. Jan Kozłowski

Instytut Nauk o Środowisku
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytet Jagielloński

sesja „Ekologia i ochrona środowiska”

Pan prof. dr hab. Jan Kozłowski jest kierownikiem Zespołu Badawczego Ewolucji Strategii Życiowych w Instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełni funkcję członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk oraz członka czynnego Polskiej Akademii Umiejętności. W latach 2008-2016 przewodniczył Komitetowi Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN. Współredagował takie czasopisma naukowe jak: „Ecology Letters”, “Functional Ecology” i “Journal of Evolutionary Biology”. Pan Profesor jest laureatem prestiżowej Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przyznanej w roku 2016, w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za sformułowanie i eksperymentalną weryfikację teorii wyjaśniającej różnorodność strategii życiowych organizmów jako efektu optymalnej alokacji zasobów. Jest również laureatem programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz programu MAESTRO Narodowego Centrum Nauki. Zainteresowania naukowe profesora Kozłowskiego obejmują ekologię, fizjologię oraz ewolucję strategii życiowych organizmów. Oprócz tworzenia modeli ewolucyjnych wykorzystujących zasadę optymalnego lokowania zasobów, Pan Profesor zajmuje się również testowaniem empirycznym tych modeli. Teoria optymalnej alokacji zasobów wyjaśnia ogromne zróżnicowanie czasu dojrzewania, zmiany w wielkości ciała osobników dorosłych, jak również długość życia organizmów żywych. Pozwala przewidywać, jakie warunki sprzyjają intensywnemu wzrostowi po osiągnięciu dojrzałości, a które mogą ten proces hamować. Wyjaśnia także, dlaczego niektóre gatunki składają wiele małych jaj, a inne niewiele dużych.