Logo-konferencji

Zaproszeni goście

Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski

Wydział „Artes Liberales”
Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski

Wydział „Artes Liberales”
Uniwersytet Warszawski

Wykład plenarny

Prof. Andrzej Elżanowski, zoolog i bioetyk, od niedawna związany z Wydziałem "Artes Liberales" UW. Autor ponad stu prac naukowych, w tym wielu szeroko cytowanych (wg WEB of Science blisko 2000 razy, h-indeks 24). Przez 16 lat pracował w USA i RFN, m.in. jako stypendysta Smithsonian Institution i US National Research Council. Członek ZG Polskiego Towarzystwa Etycznego.

Od wielu lat działa na rzecz poprawy losu zwierząt. Jako członek Krajowej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach w pierwszej kadencji (1999–2003) spowodował wprowadzenie w Polsce skali inwazyjności doświadczeń i przyczynił się do zmian Ustawy o ochronie zwierząt (m.in. usunięcia wyjątków od zakazu uboju bez ogłuszania). Kierował kampanią, która doprowadziła do przyjęcia w r. 2005 Ustawy o doświadczeniach dającej duże uprawnienia komisjom etycznym. Był wiodącym współautorem wyjściowego projektu ostatniej nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt (z 2010 r.), architektem kampanii (2012–2014) przeciwko ubojowi rytualnemu i wiodącym krytykiem rządowego projektu Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych, co doprowadziło do jej ulepszenia. Wspiera autorytetem bieżące kampanie przeciwko brutalnej eksploatacji zwierząt. Od 1983 wegetarianin, od 2013 weganin.

Prof. dr hab. Magdalena Klink

Instytut Biologii Medycznej
Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

Prof. dr hab. Magdalena Klink

Instytut Biologii Medycznej
Polskiej Akademii Nauk w Łodzi

Sesja „Mikrobiologia i immunologia”

Profesor Magdalena Klink jest kierownikiem Pracowni Immunologii Doświadczalnej w Instytucie Biologii Medycznej PAN w Łodzi. W 2005 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego, natomiast w roku 2017 tytuł profesora nauk medycznych. Szerokie zainteresowania naukowe Pani Profesor skupiają się głównie na zgłębieniu mechanizmów odpowiedzianych za progresję i chemiooporność raka jajników. Głównym celem tych badań jest poszukiwanie nowych leków, wspomagających klasyczną terapię raka jajników. Pani Profesor nie porzuciła jednak zamiłowania do mikrobiologii i wraz ze swoim zespołem dąży również do lepszego zrozumienia wzajemnych oddziaływań pomiędzy prątkami gruźlicy, a komórkami odpornościowymi organizmu gospodarza, badając czynniki zjadliwości Mycobacterium tuberculosis.

Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

Instytut Oceanologii
Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

Instytut Oceanologii
Polskiej Akademii Nauk

Sesja „Ekologia i ochrona środowiska”

Profesor Jan Marcin Węsławski jest dyrektorem Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. W 1993 otrzymał tytuł doktora habilitowanego, zaś w 2000 tytuł profesora. Należy do Prezydium Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w ekologii przybrzeżnych ekosystemów morskich. Ponadto jego zainteresowania dotyczą szeroko pojętej ekologii – od aspektów związanych z bioróżnorodnością, zmianami klimatu, sieciami troficznymi po zarządzanie zasobami morskimi.

Brał udział w prestiżowych projektach Komisji Europejskiej, m.in. BIOMARE, MARBENA, MARBEF, obejmujących zagadnienia dotyczące bioróżnorodności ekosystemów morskich. Swoje badania prowadził m.in. na Spitsbergenie, Grenlandii, Wyspie Ellesmere'a oraz Ziemi Franciszka Józefa. Ponadto spędził dwa lata w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund im. Stanisława Siedleckiego na Spitsbergenie. W ostatnich latach 2014-2017 brał czynny udział w polsko-norweskich projektach GLAERE i DWARF których celem było rozpoznanie i zrozumienie wpływu globalnego ocieplenia na powstawanie reliktowych siedlisk przylodowcowych oraz wielkość arktycznych organizmów.

fot. Jerzy Abramowicz

Dr hab. Iwona Ciereszko prof. UwB

Zakład Fizjologii Roślin
Instytut Biologii
Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Iwona Ciereszko prof. UwB

Zakład Fizjologii Roślin
Instytut Biologii
Uniwersytet w Białymstoku

Sesja „Fizjologia i biotechnologia roślin”

Pani dr hab. Iwona Ciereszko, prof. UwB jest specjalistką w zakresie fizjologii roślin, ze szczególnym uwzględnieniem fizjologii reakcji odpornościowych roślin na stres abiotyczny. Pełni funkcję Kierownika Zakładu Fizjologii Roślin Wydziału Biologiczno - Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniach fizjologicznej odpowiedzi roślin na niedobór fosforanów w środowisku. Ponadto, zajmuje się metabolizmem pierwotnym w warunkach stresu zranienia oraz sygnalizacją związaną z metabolizmem cukrów. Jest autorem 66 publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i krajowym. Jest autorem około stu doniesień konferencyjnych a także organizatorem kilku konferencji krajowych i międzynarodowych. Była Dziekanem Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB (2012-2016) oraz Prodziekanem ds. dydaktycznych (2008-2012). Przewodnicząca Sekcji Fizjologii i Biochemii Roślin Polskiego Towarzystwa Botanicznego w latach 2010-2013. Pełniła również funkcję Prezydenta Polskiego Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roślin w kadencji 2015-2017, a w kadencji 2017-2019 jest Członkiem Zarządu Towarzystwa.

Dr Takao Ishikawa

Zakład Biologii Molekularnej
Instytut Biochemii
Uniwersytet Warszawski

Dr Takao Ishikawa

Zakład Biologii Molekularnej
Instytut Biochemii
Uniwersytet Warszawski

Sesja „Biologia molekularna i biotechnologia”

Dr Takao Ishikawa jest adiunktem w Zakładzie Biologii Molekularnej na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1998 dr Takao Ishikawa rozpoczął swoje studia w Polsce, a po uzyskaniu tytułu doktora kontynuuję karierę naukową na Uniwersytecie Warszawskim. W Zakładzie Biologii Molekularnej UW realizowane są dwa projekty pod kierownictwem dr. Ishikawy poruszające tematykę białek prionowych u drożdży Saccharomyces cerevisiae oraz struktury topoizomerazy I. Dr Ishikawa jest laureatem wielu stypendiów i nagród m.in. Stypendium Rządu Polskiego (w latach 2003-2005 oraz 2005-2007), Nagrody specjalnej “Popularyzator nauki” Fundacji Uniwersytet Dzieci (2017). Oprócz zaangażowania w badania naukowe, dr Ishikawa jest redaktorem naczelnym kwartalnika Edukacja Biologiczna i Środowiskowa wydawanego przez Instytut Badań Edukacyjnych oraz sekretarzem naukowym Komitetu Głównego Olimpiady Biologicznej. Dodatkowo bierze udział w wydarzeniach mających na celu promowanie nauki tj. Noc Biologów, Uniwersytet Dzieci oraz Festiwal Nauki.

Więcej informacji na stronie: http://www.takao.pl/