Logo-konferencji

Zaproszeni goście

dr hab. Edyta Reszka, prof. IMP

Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki
Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi

dr hab. Edyta Reszka, prof. IMP

Zakład Genetyki Molekularnej i Epigenetyki
Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi

Wykład plenarny

Pani Prof. Edyta Reszka jest kierownikiem Zakładu Genetyki Molekularnej i Epigenetyki Instytutu Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi i pełni funkcję prezesa Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego. Prace prowadzone przez Panią Profesor obejmują badania markerów genetycznych i epigenetycznych z uwzględnieniem oddziaływań typu gen-gen, gen-środowisko lub gen-dieta do określenia ryzyka zachorowania jak i diagnostyki, prognozowania czy też leczenia chorób cywilizacyjnych. W kręgu zainteresowań badawczych Pani Profesor znajduje się również rytm okołodobowy i jego wpływ na funkcjonowanie organizmu, w tym na mechanizmy rozwoju nowotworów. Zespół, którego kierownikiem jest Pani Profesor współpracuje z szeregiem jednostek zarówno krajowych jak i zagranicznych, m.in.: I Kliniką Urologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zakładem Medycyny Laboratoryjnej i Biobankiem Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, Europejskim Instytutem Onkologii w Mediolanie we Włoszech; Narodowym Instytut Zdrowia w Oslo, Zakładem Genetyki w Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz

Zakład Mikrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz

Zakład Mikrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Sesja Mikrobiologia i immunologia

Pani prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz jest kierownikiem Zakładu Mikrobiologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pani Profesor prowadzi współpracę z zagranicznymi ośrodkami naukowymi z Niemiec, Hiszpanii, Danii i Szwecji, m.in.: Department of Mycology (University of Tübingen), Department of Agricultural and Environmental Sciences (University of Rostock), Swedish University of Agricultural Sciences,, Leibniz-Institute of Vegetable- and Ornamental Crops Großbeeren, Niemcy. Pani Profesor odbyła liczne staże naukowe w niemieckich ośrodkach naukowych: na Uniwersytetach w Tybindze i Rostoku oraz Instytucie Leibniza w Grossbeeren. Ponadto Pani Profesor od 2012 bierze udział w akcjach COST dotyczących m.in.: badań nad endofitami w rolnictwie i biotechnologii, ludzkich patogenów w systemach produkcji roślinnej. Aktywność naukowa Pani Profesor Hrynkiewicz została nagrodzona w 2011 roku nagrodą Rektora UMK II stopnia oraz wyróżnieniem za osiągnięcia naukowe w 2015 i 2016 roku. Zainteresowania badawcze Pani Profesor obejmują zagadnienia związane z interakcjami zachodzącymi pomiędzy mikroorganizmami i roślinami. W kręgu zainteresowań znajduje się szeroki wachlarz mikroorganizmów, wśród których należy wymienić: mikroorganizmy endofityczne (bakterie/grzyby), grzyby symbiotyczne (ektomykoryzowe i arbuskulrane), bakterie diazotroficzne (wiążące N2), bakterie i grzyby będące patogenami roślin, mikroorganizmy chorobotwórcze człowieka, a także wirusy roślinne. Badania prowadzone przez zespół Pani Profesor obejmują oznaczania bioróżnorodności taksonomicznej i funkcjonalnej mikroorganizmów, izolację i identyfikację mikroorganizmów, selekcję mikroorganizmów promujących wzrost roślin uczestniczących w procesach biokontroli czy oznaczania metabolitów pochodzenia mikrobiologicznego. Prace badawcze pod kierownictwem Pani Profesor są prowadzone na terenach dotkniętych stresem abiotycznym oraz obejmują zarówno drzewa i rośliny zielne naturalnie zasiedlające badane środowiska, a także rośliny uprawne (zboża, warzywa).

Prof. dr hab. Barbara Godzik

Zakład Ekologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera
Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. Barbara Godzik

Zakład Ekologii, Instytut Botaniki im. W. Szafera
Polskiej Akademii Nauk

Sesja Ekologia i ochrona środowiska

Prof. dr hab. Barbara Godzik  pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (2011–2019) oraz kieruje Zakładem Ekologii w Instytucie Botaniki PAN (od 2005).  W kręgu naukowych zainteresowań Pani Profesor znajdują się zagadnienia dotyczące ekologii miast i ekosystemów leśnych oraz oceny stopnia skażenia środowiska przy użyciu metod bioindykacyjnych. Ponadto, szeroki wachlarz prac badawczych obejmuje również analizę wpływu metali ciężkich i innych zanieczyszczeń powietrza na roślinność, w tym chemizmu opadów atmosferycznych i ozonu przygruntowego. Prof. B. Godzik przedstawiła swoje badania w licznych wysoko punktowanych czasopismach. Jej osiągnięcia są również wynikiem wielu międzynarodowych współprac nawiązanych m.in. podczas licznych staży i wyjazdów badawczych oraz szkoleniowych do USA, Szwecji, Słowacji, Czech, Rosji, Norwegii, Ukrainy, Grecji. Prof. Godzik uczestniczyła w realizacji kilkudziesięciu projektów naukowych finansowanych przez KBN, MNiSW, jak też podmioty zagraniczne w tym przez USDA Forest Service, NATO, Visegrad Fund, Europejski Obszar Gospodarczy i Norweski Mechanizm Finansowy. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym m. in.: Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Towarzystwa Badania Przemian Środowiska „GEOSFERA” Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi, Komitetu Biologii Organizmalnej PAN i Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN, w którym pełni funkcję zastępcy przewodniczącego.

Dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz

Zakład Biotransformacji
Wydział Biotechnologii
Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz

Zakład Biotransformacji
Wydział Biotechnologii
Uniwersytet Wrocławski

Sesja Biotechnologia i inżynieria genetyczna

Dr hab. inż. Marcin Łukaszewicz, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego jest kierownikiem Zakładu Biotransformacji na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalista w zakresie biotechnologii, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji biosurfaktantów i enzymów mających zastosowanie w środkach myjąco-dezynfekcyjnych oraz procesu metanogenezy. W kręgu zainteresowań naukowych Pana Profesora znajdują się badania dotyczące produkcji enzymów w bakteriach typu GRAS, udoskonalanie szczepów, identyfikacja i charakteryzacja biosurfaktantów oraz analiza mechanizmów oporności mikroorganizmów (Candida albicans)  na działanie uzyskanych produktów. Prace badawcze pod kierownictwem Pana Profesora obejmują również zagadnienia dotyczące procesu metanogenezy. Działania podejmowane w ramach tej tematyki koncentrują się m. in.: na izolacji, identyfikacji i charakteryzacji konsorcjów mikroorganizmów metanogennych i biofilmu metanogennego, ocenie substratów wykorzystywanych do produkcji metanu oraz jego produkcji w skali przemysłowej. Ponadto, prowadzone badania dotyczą również poszukiwania nowych substancji o działaniu probiotycznym i antybiotycznym. Pan Profesor Marcin Łukaszewicz jest autorem wielu publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym i patentów oraz jest kierownikiem projektów badawczych z zakresu biotechnologii i inżynierii genetycznej.

dr hab. Monika Szeliga

Zakład Neurotoksykologii
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

dr hab. Monika Szeliga

Zakład Neurotoksykologii
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN

Sesja Biologia molekularna i medyczna

Z Zakładem Neurotoksykologii IMDiK PAN jestem związana od 2004 roku, kiedy rozpoczęłam studia doktoranckie. Podjęłam wówczas temat związany z rolą glutaminazy w komórkach guzów mózgu. Okazał się on być na tyle szeroki, że do tej pory stanowi jedną z prowadzonych przeze mnie ścieżek badawczych. Innymi zagadnieniami są antyglejakowa aktywność pochodnych tiadiazolu oraz rola peroksyredoksyn w guzach mózgu. Realizacja moich projektów możliwa jest dzięki współpracy z doktorantami, klinicystami i chemikami. Ogromnym wsparciem projektu glutaminazowego jest prof. Javier Marquez z Uniwersytetu w Maladze. Poza zaangażowaniem w pracę naukową staram się promować naukę. Jestem członkiem Komitetu Okręgowego Olimpiady Biologicznej.