Logo-konferencji

SESJE TEMATYCZNE


„Mikrobiologia w medycynie i przemyśle”

Sesja ta poświęcona jest szeroko pojętej mikrobiologii i biotechnologii mikrobiologicznej. Zagłębiając się w jej kliniczną, lekarską i weterynaryjną stronę, a także immunologię poruszającą ważne oddziaływania na linii patogen-gospodarz oraz diagnostykę zakażeń i epidemiologię chorób wywołanych przez drobnoustroje. Nie zabraknie również informacji z dziedziny mikrobiologii ogólnej i klasycznej, które swoje zastosowanie znajdują między innymi w różnych dziedzinach przemysłu, do którego można zaliczyć branżę farmaceutyczną oraz spożywczą.

„Biologia molekularna i biotechnologia”

Tematyka sesji obejmuje szereg dyscyplin i specjalności w zakresie biologii na poziomie molekularnym z wyłączeniem biologii i biotechnologii roślin i drobnoustrojów. Są to: biochemia, biofizyka, biologia komórki, genetyka, w tym genetyka antropologiczna, radiobiologia i inne specjalności pokrewne. Panel obejmuje także problematykę biobankowania materiału biologicznego. Sesja skierowana jest także do naukowców prowadzących badania w zakresie biotechnologii i nanotechnologii do zastosowań biomedycznych.

„Fizjologia i biotechnologia roślin”

Zakres sesji obejmuje zagadnienia dotyczące procesów życiowych roślin na 4 poziomach: molekularnym, organów i ich funkcjonowania, fizjologii organizmu roślinnego oraz zjawisk zachodzących w zbiorowiskach roślin. Sesja skierowana jest do doktorantów zajmujących się analizowaniem funkcjonowania roślin w zmiennych warunkach środowiska, badaniem reakcji na czynniki stresogenne oraz ochroną roślin, jak również wykorzystaniem roślin w biotechnologii.

„Ekologia i ochrona środowiska”

Sesja skupia się wokół szerokiego wachlarza zagadnień dotyczących ekologii i ochrony środowiska. Szczególnie pragniemy podkreślić bogactwo procesów i złożoność interakcji występujących w środowisku oraz potrzebę interdyscyplinarnego podejścia w badaniach oraz kształtowaniu biosfery. Dlatego zapraszamy badaczy, pracujących w zakresie szeroko pojętych badań ekologicznych od ujęcia molekularnego po populacyjne. Zrównoważony rozwój oraz łagodzenie oddziaływania człowieka na środowisko naturalne wymaga współpracy pomiędzy wieloma dziedzinami nauki, dlatego do czynnego udziału w tej sesji zachęcamy zarówno przedstawicieli nauk inżynieryjnych jak i przyrodniczych. Ponadto mając na względzie organizowany w Polsce w 2018 roku szczyt klimatyczny ONZ, pragniemy wspólnie przedyskutować zagadnienia związane z wpływem anomalii pogodowych na faunę i florę centralnej Europy i zwrócić uwagę na zdolności adaptacyjne organizmów narażonych na zmiany klimatyczne.Postery


Referaty