Logo-konferencji

SESJE TEMATYCZNE


„Mikrobiologia i immunologia”

Sesja ta poświęcona jest mikrobiologii, począwszy od mikrobiologii ogólnej, poprzez kliniczną, weterynaryjną i środowiskową, a skończywszy na biotechnologii mikrobiologicznej. W ramach sesji poruszane będą również zagadnienia dotyczące immunologii i medycyny w tym m.in. mechanizmów regulacji odpowiedzi immunologicznej, immunohematologii, immunologii nowotworów oraz nowych metod diagnostycznych.

„Biologia molekularna i biotechnologia”

Tematyka sesji obejmuje szereg dyscyplin i specjalności w zakresie biologii na poziomie molekularnym z wyłączeniem biologii i biotechnologii roślin i drobnoustrojów. Są to: biochemia, biofizyka, biologia komórki, genetyka, radiobiologia i inne specjalności pokrewne. Pragniemy zachęcić młodych naukowców do interdyscyplinarnego podejścia w swoich badaniach, z uwagi na fakt, że termin biotechnologia sam w sobie łączy dwa słowa biologię i technologię. Celem przyświecającym młodemu pokoleniu powinno być nie tylko poszerzanie stanu wiedzy, ale także, idące z tym w parze praktyczne stosowanie osiągnięć poprawiających jakość życia.

„Fizjologia i biotechnologia roślin”

Sesja obejmuje zagadnienia związane z klasyfikacją roślin, ich budową, rozwojem i funkcjonowaniem na poziomie molekularnym, komórkowym, tkankowym, organów i całego organizmu. Ponadto, sesja skupia się na tematyce dotyczącej interakcji roślin z abiotycznymi i biotycznymi czynnikami środowiska oraz porusza zagadnienia związane z biotechnologią roślin, rolnictwem i wykorzystaniem roślin w przemyśle. Panel skierowany jest do doktorantów zajmujących się szeroko pojętą biologią, biotechnologią i ochroną roślin, rolnictwem, leśnictwem oraz praktycznym i przemysłowym wykorzystaniem roślin.

„Ekologia i ochrona środowiska”

Sesja obejmuje szeroki wachlarz zagadnień dotyczących ekologii i ochrony środowiska. Szczególnie pragniemy podkreślić różnorodność procesów i złożoność interakcji występujących w środowisku oraz potrzebę interdyscyplinarnego i holistycznego podejścia w badaniach oraz kształtowaniu biosfery. Serdecznie zapraszamy młodych naukowców, którzy prowadzą badania na różnych poziomach złożoności, zaczynając od skali molekularnej, a kończąc na poziomie badań populacyjnych. Zapraszamy również reprezentantów nauk inżynieryjnych, zajmujących się problematyką ochrony środowiska. Takie holistyczne spojrzenie może stać się inspiracją dla uczestników Konferencji oraz przyczynić do kształtowania nowych rozwiązań dla przywracania naturalnego stanu i funkcjonowania zdegradowanych ekosystemów, wedle zasady zrównoważonego rozwoju. Ponadto, mając na względzie organizowany w Polsce szczyt klimatyczny ONZ-COP24, pragniemy wspólnie przedyskutować zagadnienia związane z wpływem zmian klimatycznych na środowisko naturalne. Serdecznie zapraszamy!