Logo-konferencji

ZASADY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem III Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów Nauk o Życiu – BioOpen (zwanej dalej Konferencją) jest Komitet Organizacyjny (zwany dalej Organizatorem).
  2. Konferencja odbędzie się w dniach 11-12.05.2017 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.
 2. Zasady uczestnictwa w konferencji i rejestracja
  1. Uczestnicy Konferencji są zobowiązani do przestrzegania zasad uczestnictwa w Konferencji
  2. Uczestnikami Konferencji mogą być doktoranci kierunków biologicznych, przyrodniczych, medycznych, chemicznych i innych pokrewnych, którzy w odpowiednim terminie prześlą abstrakt za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.
  3. Rejestracja na Konferencję rozpoczyna się 16.01.2017 r. i kończy się 12.03.2017 r.
  4. Prace będzie można przedstawiać w następujących sesjach tematycznych (przy rejestracji należy zaznaczyć, do której sesji Uczestnik zgłasza pracę). Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia, za zgodą uczestnika, zgłoszonej pracy do innej sesji tematycznej:
   1. Biologia molekularna i biotechnologia
   2. Ekologia i ochrona środowiska
   3. Fizjologia i biotechnologia roślin
   4. Mikrobiologia w medycynie i przemyśle
  5. Zgłaszając się do udziału w Konferencji Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora jedynie na potrzeby Konferencji i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami).
 3. Zasady wysyłania abstraktów
  1. Abstrakt należy wysłać mailem na adres: abstrakty.bioopen@gmail.com do 12.03.2017 r. W tytule maila należy wpisać imię_nazwisko_poster lub imię_nazwisko_referat.
  2. Prace muszą być napisane w języku polskim.
  3. Każdy z Uczestników może zgłosić tylko jeden abstrakt pracy o charakterze doświadczalnym za pośrednictwem formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Konferencji.
  4. Wszystkie abstrakty zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Organizatora i zatwierdzone do 31.03.2017 r. Organizator poinformuje każdego Uczestnika o zatwierdzeniu lub odrzuceniu abstraktu.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia pracy w przypadku, gdy zostanie stwierdzone odstępstwo od Regulaminu, przy czym Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany nie później niż do 31.04.2017 r.
  6. Wszystkie abstrakty zostaną opublikowane w książce abstraktów.
 4. Opłaty
  1. Opłata za udział w Konferencji wynosi 100 zł i zawiera:
   1. czynny udział w Konferencji dla jednej osoby,
   2. materiały konferencyjne, w tym książkę abstraktów w wersji papierowej
   3. certyfikat uczestnictwa,
   4. udział w przerwach kawowych
   5. udział w spotkaniach integracyjnych
   6. udział w wycieczkach
  2. Opłata nie zawiera kosztów dojazdu na miejsce Konferencji, powrotu oraz noclegów.
  3. Podczas rejestracji Uczestnik deklaruje zakup obiadu na poszczególny dzień Konferencji (dostępne 2 obiady - po jednym w każdym dniu Konferencji). Cena jednego obiadu wynosi 15 zł.
  4. Opłatę należy uiścić do 07.04.2017 r., jednak nie wcześniej niż po uzyskaniu informacji, że przesłane przez Uczestnika materiały zostały zaakceptowane przez Organizatora.
  5. Opłaty należy dokonać na konto 13 1240 3028 1111 0010 7183 8169 w tytule przelewu wpisując koniecznie Imię_Nazwisko_NazwaUczelni_BioOpen2017
 5. Postanowienia końcowe
  1. Szczegółowy plan Konferencji zostanie przedstawiony do 24.04.2017 r.
  2. Wszystkie sprawy nieokreślone przez niniejszy regulamin rozstrzygane są przez Organizatora.
  3. Sugerowany rozmiar plakatu B1, pionowy