"Z GŁĘBI DZIEJÓW..."


  Studenckie KoŁo Naukowe Ochrony Przyrody (SKNOP) działa na Uniwersytecie Łódzkim już od ponad 30 lat.
  W maju 1971 roku na bazie istniejącego wówczas od 15 lat Koła Naukowego Biologów (działającego na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi ) powstało samodzielne Koło Ligi Ochrony Przyrody. Inicjatorem powstania Koła oraz jego pierwszym opiekunem naukowym był mgr Krzysztof Józef Kurowski (obecnie profesor, pracownik Katedry Geobotaniki Uniwersytetu Łódzkiego.)
  Od chwili powstania SKNOP realizowano przyjęte w statucie kierunki działań, z których podstawowe to:
* Popularyzacja idei ochrony przyrody wśród studentów i społeczności lokalnych (formy popularyzacji były i są nadal różnorodne; od podejmowania tematu ochrony przyrody w codziennych rozmowach z różnymi osobami po organizowanie sympozjów naukowych ).
* Udział w pracach społecznych na rzecz ochrony przyrody; ta działalność przejawiała się przede wszystkim w zakrzewianiu i pielęgnowaniu terenu wokół Gmachu Biologii UŁ. A także w rokrocznych akcjach sadzenia lasów wokół Łodzi ( zwł. W Nadleśnictwie Grotniki oraz Brzeziny). W ostatnich latach zaangażowanie w pracach społecznych znacznie zmalało, przede wszystkim ze względu na ograniczenia czasowe członków Koła.
* Działalność wychowawcza, w tym organizacja prelekcji, wykładów, a także spotkań z młodzieżą szkolną.
* Organizacja wycieczek i obozów naukowych. Ta działalność najlepiej przejawia się w sezonie letnim. Badania fitosocjologiczne i florystyczne wymagają pełni sezonu wegetacyjnego, ponadto latem zarówno studenci, jak i ich naukowi opiekunowie mogą poświęcić więcej czasu na rzetelne poznanie badanego terenu. Także zimą i wczesną wiosną obserwujemy przyrodę i zmiany w niej zachodzące podczas licznych jedno-, lub kilkudniowych wycieczek o charakterze krajoznawczym.
* Samodoskonalenie poprzez pogłębianie wiedzy o przyrodzie regionu, kraju i świata oraz o sposobach działania na rzecz jej ochrony.
Obecnie SKNOP wydaje ekobiuletyn Rosiczka - jest to jedyne bezpłatne, ciągłe wydawnictwo studenckie na Uniwersytecie Łódzkim. Jest tak m.in. dzięki współpracy SKNOPu z Władzami Wydziału BiOŚ.

Nasz adres:
Uniwersytet Łódzki
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Katedra Ochrony Przyrody
Studenckie Koło Naukowe Ochrony Przyrody
ul. Banacha 1/3 90-237 Łódź
email do nas

Opiekun naukowy Koła: dr Jarosław Sieradzki

Zarząd:
Prezes: Anna Bednarek [email]
Vice prezes: Aleksandra Antczak [email]
Sekretarz: Dorota Gusta [email]
Webmasterzy: Marta [email] i Kaśka [email]

Nasi ludzie:
przejdź TUTAJ
Nasz STATUT do przeczytania/pobrania jest TUTAJ